| 
  • If you are citizen of an European Union member nation, you may not use this service unless you are at least 16 years old.

  • Whenever you search in PBworks or on the Web, Dokkio Sidebar (from the makers of PBworks) will run the same search in your Drive, Dropbox, OneDrive, Gmail, Slack, and browsed web pages. Now you can find what you're looking for wherever it lives. Try Dokkio Sidebar for free.

View
 

Clientes Lixeiros en Linux

Page history last edited by aguado 13 years, 11 months ago

Existen técnicas sinxelas que permiten o reaproveitamento de PC's obsoletos a xeito de terminais ou clientes lixeiros. Mediante o protocolo XDMCP éstes equipos poden utilizar a capacidade de proceso de equipos máis potentes mediante unha conexión á rede.

 

Existen diferentes proxectos de software libre que amosaron a súa eficacia nestas tarefas. En concreto:

  • LTSP: Linux Terminal Server Project
  • TCOS Project

 

ámbolos dous empregan o protocolo XDMCP para transferir as sesións gráficas xeradas polo equipo potente aos equipos obsoletos, terminais lixeiros, e poden ser implementados sobre Ubuntu.

 

Protocolo XDMCP

 

 

Máis Información

 

Enlaces e información sobre cómo montar un sistema de clientes lixeiros en Linux para aproveitar equipos informáticos obsoletos:

Comments (0)

You don't have permission to comment on this page.