| 
  • If you are citizen of an European Union member nation, you may not use this service unless you are at least 16 years old.

  • You already know Dokkio is an AI-powered assistant to organize & manage your digital files & messages. Very soon, Dokkio will support Outlook as well as One Drive. Check it out today!

View
 

Clientes Lixeiros en Linux

Page history last edited by aguado 15 years, 1 month ago

Existen técnicas sinxelas que permiten o reaproveitamento de PC's obsoletos a xeito de terminais ou clientes lixeiros. Mediante o protocolo XDMCP éstes equipos poden utilizar a capacidade de proceso de equipos máis potentes mediante unha conexión á rede.

 

Existen diferentes proxectos de software libre que amosaron a súa eficacia nestas tarefas. En concreto:

  • LTSP: Linux Terminal Server Project
  • TCOS Project

 

ámbolos dous empregan o protocolo XDMCP para transferir as sesións gráficas xeradas polo equipo potente aos equipos obsoletos, terminais lixeiros, e poden ser implementados sobre Ubuntu.

 

Protocolo XDMCP

 

 

Máis Información

 

Enlaces e información sobre cómo montar un sistema de clientes lixeiros en Linux para aproveitar equipos informáticos obsoletos:

Comments (0)

You don't have permission to comment on this page.