| 
 • If you are citizen of an European Union member nation, you may not use this service unless you are at least 16 years old.

 • Whenever you search in PBworks or on the Web, Dokkio Sidebar (from the makers of PBworks) will run the same search in your Drive, Dropbox, OneDrive, Gmail, Slack, and browsed web pages. Now you can find what you're looking for wherever it lives. Try Dokkio Sidebar for free.

View
 

Exame Exercicios IP

Page history last edited by aguado 14 years, 3 months ago

1. Para as seguintes Ips:

 1. 68.43.25.10 (Iraima)
 2. 128.145.10.10 (Vanessa)
 3. 200.200.200.3 (Roberto)
 4. 62.15.3.34 (Vanessa)
 5. 160.12.121.6 (Iraima)
 6. 223.216.15.0 (Vanessa)
 7. 15.16.17.18 (Roberto)
 8. 150.25.30.1 (Roberto)
 9. 199.200.25.98 (Iraima)
 10. 191.45.98.47 (Marcos)
 11. 128.9.6.5 (Marcos)
 12. 10.0.0.7 (Marcos)

Calcula:

   a)  Clase da dirección IP.

   b)  Máscara de subrede por defecto.

   c)  No bits que identifican a rede / No bits que identifican o nodo.

   d)  Dirección da rede (en decimal).

   e)  Dirección de difusión (en decimal).

   f)  No de direccións IP dentro da mesma rede asignables a nodos/equipos.

 

2. Para as seguintes Ips:

 1. 68.43.25.10 / 12 (Marcos)
 2. 128.145.10.10 / 18 (Iraima)
 3. 200.200.200.3 / 26 (Marcos)
 4. 62.15.3.34 / 19 (Iraima)
 5. 160.12.121.6 / 22 (Roberto)
 6. 223.216.15.0 / 30 (Iraima)
 7. 15.16.17.18 / 20 (Roberto)
 8. 150.25.30.1 / 21 (Vanessa)
 9. 199.200.25.98 / 29 (Vanessa)
 10. 191.45.98.47 / 23 (Marcos)
 11. 128.9.6.5 / 17 (Roberto)
 12. 10.0.0.7 / 15 (Vanessa)

Calcula:

   a)  Clase da dirección IP.

   b)  Máscara de subrede.

   c)  No bits que identifican a rede / No bits que identifican o nodo.

   d)  Dirección da rede (en decimal).

   e)  Dirección de difusión (en decimal).

   f)  No de direccións IP dentro da mesma rede asignables a nodos/equipos.

 

 

 

X.- Dada a dirección IP 191.200.165.100, calcular a máscara de subrede, a dirección de rede e a de difusión, para obter unha subrede de ata:

 

a) 10 equipos

b) 40 equipos

c) 100 equipos

d) 200 equipos

 

X.- Que teñen de especial as seguintes IP's? Para que serven?

 

 1. 0.0.0.0
 2. 255.255.255.255
 3. 127.X.Y.Z
 4. 10.255.255.255 / 8

 

X.- Deseña unha rede para unha academia que cumpla os seguintes requisitos:

 • Un enrutador Interno une tres subredes distintas:
  • Aula informática 01, con 23 equipos e unha impresora en rede.
  • Aula multimedia 01, con 12 equipos e unha impresora en rede.
  • Administración da academia: cun servidor, dous equipos nun mostrador, unha impresora en rede, e a posibilidade de conectar ata 10 portátiles por wifi.
 • Un enrutador externo proporciona acceso a Internet a toda a academia mediante a IP pública 89.54.68.3 / 22

 

a) Debuxa o diagrama de rede indicando enrutadores, switches, equipos (de sobremesa e portátiles), impresoras, medios de transmisión.

b) Para cada subrede indica o seu nome, dirección de rede e máscara, axustando ésta ao número de equipos da subrede. Indica tamén a porta de enlace ou ruta por defecto para os equipos de cada subrede. Lembra que debes elexir dirección de rede reservadas para uso privado.

c) Para cada enrutador indica o nome dos seus interfaces, as direccións ip dos mesmos (elexir a última ou a primeira posible de cada rede).

d) Indica as táboas de enrutamento dos enrutadores de xeito que todas as subredes se poidan comunicar entre sí e saír a Internet.

e) Describe o proceso de ida e volta que segue un paquete PING dende un equipo dunha das subredes ata un equipo en Internet.

 

X.- Escribe os comandos Linux necesarios para:

 

a) Comprobar a conexión á nivel de rede có equipo de IP 56.24.38.1

   ping 56.24.38.1

b) Ver información sobre os interfaces de rede do equipo.

   ifconfig

c) Establecer a IP 192.168.1.5 no interfaz eth1 do equipo

   sudo ifconfig eth1 192.168.1.5

d) Establecer a IP 69.51.65.22 no interfaz eth1 do equipo coa máscara de subrede 255.255.254.0

   sudo ifconfig eth1 69.51.65.22 netmask 255.255.254.0

e) Visualizar a táboa de rutas do equipo.

   route -n

f) Establecer a ruta por defecto cara a IP 69.51.64.1 como porta de enlace (GateWay)

   sudo route add default gw 69.51.64.1

g) desactivar o interfaz de rede eth1

   sudo ifconfig eth1 down

h) activar o interfaz de rede eth1

   sudo ifconfig eth1 up

 

 

VOLTAR A RAL - UD 3

Comments (0)

You don't have permission to comment on this page.