| 
 • If you are citizen of an European Union member nation, you may not use this service unless you are at least 16 years old.

 • You already know Dokkio is an AI-powered assistant to organize & manage your digital files & messages. Very soon, Dokkio will support Outlook as well as One Drive. Check it out today!

View
 

Exame Exercicios IP

Page history last edited by aguado 15 years, 4 months ago

1. Para as seguintes Ips:

 1. 68.43.25.10 (Iraima)
 2. 128.145.10.10 (Vanessa)
 3. 200.200.200.3 (Roberto)
 4. 62.15.3.34 (Vanessa)
 5. 160.12.121.6 (Iraima)
 6. 223.216.15.0 (Vanessa)
 7. 15.16.17.18 (Roberto)
 8. 150.25.30.1 (Roberto)
 9. 199.200.25.98 (Iraima)
 10. 191.45.98.47 (Marcos)
 11. 128.9.6.5 (Marcos)
 12. 10.0.0.7 (Marcos)

Calcula:

   a)  Clase da dirección IP.

   b)  Máscara de subrede por defecto.

   c)  No bits que identifican a rede / No bits que identifican o nodo.

   d)  Dirección da rede (en decimal).

   e)  Dirección de difusión (en decimal).

   f)  No de direccións IP dentro da mesma rede asignables a nodos/equipos.

 

2. Para as seguintes Ips:

 1. 68.43.25.10 / 12 (Marcos)
 2. 128.145.10.10 / 18 (Iraima)
 3. 200.200.200.3 / 26 (Marcos)
 4. 62.15.3.34 / 19 (Iraima)
 5. 160.12.121.6 / 22 (Roberto)
 6. 223.216.15.0 / 30 (Iraima)
 7. 15.16.17.18 / 20 (Roberto)
 8. 150.25.30.1 / 21 (Vanessa)
 9. 199.200.25.98 / 29 (Vanessa)
 10. 191.45.98.47 / 23 (Marcos)
 11. 128.9.6.5 / 17 (Roberto)
 12. 10.0.0.7 / 15 (Vanessa)

Calcula:

   a)  Clase da dirección IP.

   b)  Máscara de subrede.

   c)  No bits que identifican a rede / No bits que identifican o nodo.

   d)  Dirección da rede (en decimal).

   e)  Dirección de difusión (en decimal).

   f)  No de direccións IP dentro da mesma rede asignables a nodos/equipos.

 

 

 

X.- Dada a dirección IP 191.200.165.100, calcular a máscara de subrede, a dirección de rede e a de difusión, para obter unha subrede de ata:

 

a) 10 equipos

b) 40 equipos

c) 100 equipos

d) 200 equipos

 

X.- Que teñen de especial as seguintes IP's? Para que serven?

 

 1. 0.0.0.0
 2. 255.255.255.255
 3. 127.X.Y.Z
 4. 10.255.255.255 / 8

 

X.- Deseña unha rede para unha academia que cumpla os seguintes requisitos:

 • Un enrutador Interno une tres subredes distintas:
  • Aula informática 01, con 23 equipos e unha impresora en rede.
  • Aula multimedia 01, con 12 equipos e unha impresora en rede.
  • Administración da academia: cun servidor, dous equipos nun mostrador, unha impresora en rede, e a posibilidade de conectar ata 10 portátiles por wifi.
 • Un enrutador externo proporciona acceso a Internet a toda a academia mediante a IP pública 89.54.68.3 / 22

 

a) Debuxa o diagrama de rede indicando enrutadores, switches, equipos (de sobremesa e portátiles), impresoras, medios de transmisión.

b) Para cada subrede indica o seu nome, dirección de rede e máscara, axustando ésta ao número de equipos da subrede. Indica tamén a porta de enlace ou ruta por defecto para os equipos de cada subrede. Lembra que debes elexir dirección de rede reservadas para uso privado.

c) Para cada enrutador indica o nome dos seus interfaces, as direccións ip dos mesmos (elexir a última ou a primeira posible de cada rede).

d) Indica as táboas de enrutamento dos enrutadores de xeito que todas as subredes se poidan comunicar entre sí e saír a Internet.

e) Describe o proceso de ida e volta que segue un paquete PING dende un equipo dunha das subredes ata un equipo en Internet.

 

X.- Escribe os comandos Linux necesarios para:

 

a) Comprobar a conexión á nivel de rede có equipo de IP 56.24.38.1

   ping 56.24.38.1

b) Ver información sobre os interfaces de rede do equipo.

   ifconfig

c) Establecer a IP 192.168.1.5 no interfaz eth1 do equipo

   sudo ifconfig eth1 192.168.1.5

d) Establecer a IP 69.51.65.22 no interfaz eth1 do equipo coa máscara de subrede 255.255.254.0

   sudo ifconfig eth1 69.51.65.22 netmask 255.255.254.0

e) Visualizar a táboa de rutas do equipo.

   route -n

f) Establecer a ruta por defecto cara a IP 69.51.64.1 como porta de enlace (GateWay)

   sudo route add default gw 69.51.64.1

g) desactivar o interfaz de rede eth1

   sudo ifconfig eth1 down

h) activar o interfaz de rede eth1

   sudo ifconfig eth1 up

 

 

VOLTAR A RAL - UD 3

Comments (0)

You don't have permission to comment on this page.