| 
 • If you are citizen of an European Union member nation, you may not use this service unless you are at least 16 years old.

 • You already know Dokkio is an AI-powered assistant to organize & manage your digital files & messages. Very soon, Dokkio will support Outlook as well as One Drive. Check it out today!

View
 

Formación ASI

Page history last edited by srperez 15 years, 4 months ago

REQUISITOS

 

 • O proxecto consiste nun sitio web dende o que se ofrecen cursos, charlas e talleres de formación.

 • Os cursos rexistraranse nunha Base de Datos.

 • No sitio poderase consultar un listado sobre os cursos e charlas que se poden impartir e ver unha ficha detallada deles, incluíndo o material didáctico relacionado.

 • As persoas interesadas na formación poderán apuntarse a través da páxina.

 • A BD almacenará a seguinte información sobre os cursos e charlas:

  • Título, duración, lugar, horarios, persoa que imparte o curso, obxectivos, contidos, requisitos e materiais que se empregarán.

 • Cada fila da táboa da Base de Datos corresponderase cun curso ou charla.

 • Os usuarios non rexistrados poden ver unha lista dos cursos e charlas que se ofrecen.

 • Os usuarios rexistrados poderán inscribirse neles.

 • Cando un usuario rexistrado queira apuntarse a un curso amosaráselle un formulario de inscripción.

 • Os usuarios dispoñen de distintos permisos: os administradores e prefesores poderán crear cursos e charlas.

 • Cando haxa bastantes persoas para poder impartir o curso ou charla éste levarase a cabo.

 • Se o número de prazas xa está cuberto non se inscribir ningún usuario.

 • Se hai prazas dispoñibles si o poderá facer.

 • Gardarase un histórico dos cursos xa levados a cabo.

 • Poderase consultar información sobre o persoal docente.

 • Haberá un formulario de contacto para que os usuarios poidan solicitar información adicional.

 

 

BASE DE DATOS 

 

Nome da Base de Datos: formacionasi

Táboas:

 • cursos 

  • cdCurso 

  • NomeCurso 

  • Obxectivos 

  • Contidos 

  • Requisitos 

  • Materiais 

  • Temporalización 

  • Duracion: en número de horas ou sesións. 

  • Lugar: ubicación onde se imparte o curso. 

  • DataHora: data de comezo do curso. 

  • Profesor 

  • PrazasMínimas 

  • PrazasMáximas 

 • usuarios 

  • idUsuario 

  • Nome 

  • Apelidos 

  • CorreoE 

  • Contrasinal 

  • DataAlta 

  • Telefono 

  • DNI 

 • inscripcions

  • idUsuario

  • cdCurso

  • DataAlta

Comments (0)

You don't have permission to comment on this page.