| 
  • If you are citizen of an European Union member nation, you may not use this service unless you are at least 16 years old.

  • You already know Dokkio is an AI-powered assistant to organize & manage your digital files & messages. Very soon, Dokkio will support Outlook as well as One Drive. Check it out today!

View
 

Servidor Proxy

Page history last edited by aguado 15 years ago

 

1. Que é un proxy?

En informática, o termo proxy fai referencia a un programa ou dispositivo que realiza unha acción en representación doutro. A súa finalidade máis habitual é a de servidor proxy, que serve para permitir ou non o acceso a Internet aos equipos dunha organización.

http://es.wikipedia.org/wiki/Proxy

 

2. Tipos de proxies.

  • Proxy web ou caché.
  • Proxy transparente.
  • Reverse proxy.
  • Proxy NAT.
  • Proxy aberto.

 

3. Listado Software Proxy.

  • Proxy Checker
  • Squid 

 

4. Proxy SQUID.

http://es.wikipedia.org/wiki/Squid

 

4.1. Descarga

http://www.squid-cache.org/

4.2. Instalación e Configuración

http://www.alejandrox.com/2008/01/squid-y-las-listas-de-control-de-acceso-configuracion-basica-en-ubuntu/

4.3. Uso

 

VOLTAR a Redes de Área Local

Comments (0)

You don't have permission to comment on this page.