| 
  • If you are citizen of an European Union member nation, you may not use this service unless you are at least 16 years old.

  • You already know Dokkio is an AI-powered assistant to organize & manage your digital files & messages. Very soon, Dokkio will support Outlook as well as One Drive. Check it out today!

View
 

Sistema de Ficheiros Linux

Page history last edited by aguado 15 years, 4 months ago

 

 

Exercicios

 

1. Crea os seguintes directorios: 

 

/home/DATOS

/home/DATOS/Publico

/home/DATOS/Grupos

/home/DATOS/Grupos/ASI

/home/DATOS/Grupos/ASI/Redes

/home/DATOS/Grupos/Audiovisual

 

Comandos: mkdir, cd, pwd, su, sudo, ls

 

2. Crea os seguintes grupos de usuarios. Visualiza o arquivo de configuración dos grupos.

 

asi: ao que pertencerán os alumnos do ciclo ASI

audiovisual: ao que pertencerán os membros do GT Taller Audiovisual

 

Comandos: addgroup, more

 

Arquivo de configuración: /etc/group

 

3. Axusta os propietarios dos directorios (usuario e grupo) do seguinte xeito:

 

DATOS root root
Publico root root
Grupos root root
ASI root asi
Redes root asi
Audiovisual root audiovisual

 

Comandos: chown

 

4. Axusta os permisos dos directorios

 

Directorio propietario grupo outros
DATOS rwx rwx r_x
Publico rwx rwx rwx
Grupos rwx rwx r_x
ASI rwx rwx  
Redes rwx rwx  
Audiovisual rwx rwx  

 

Comandos: chmod

 

5.- Crea os seguintes usuarios e comproba que dispoñen dos permisos axeitados nas carpetas:

 

marta (pertencente ao grupo asi)

pepe (pertencente ao grupo audiovisual)

 

Comandos: adduser

 

Arquivo de configuración: /etc/passwd

 

6.- Elimina toda a estrutura de directorios anterior.

 

Comandos: rmdir, rm

 

7.- Elimina os grupos creados.

 

Comandos: delgroup

 

8.- Elimina os usuarios creados e os seus directorios persoais.

 

Comandos: deluser

 

Comments (0)

You don't have permission to comment on this page.