| 
 • If you are citizen of an European Union member nation, you may not use this service unless you are at least 16 years old.

 • You already know Dokkio is an AI-powered assistant to organize & manage your digital files & messages. Very soon, Dokkio will support Outlook as well as One Drive. Check it out today!

View
 

Máquinas Virtuais

Page history last edited by aguado 14 years ago

Tanto para as prácticas como para os exames o alumnado disporá de máquinas virtuais de VirtualBox cunha instalación básica emínima dos seguintes sistemas operativos:

 


 

Ubuntu 10.04 Escritorio

Nome de Usuario: usuario

Nome de Equipo: tixosamv

Contrasinal: abc123.,

 

Ubuntu 10.04 Server

Nome de Usuario: usuario

Nome de Equipo: tixosamv

Contrasinal: abc123.,

 

Windows 7

Nome de Usuario: usuario

Nome de Equipo: tixosamv

Contrasinal: abc123.,

 

Windows 2008 Server

Nome de Usuario: Administrador

Contrasinal: abc123.,

 

Configuración en Olimpia para o módulo de Redes

Para cada unha das 4 máquinas virtuais:

 1. Configurar interfaz de rede virtual en VirtualBox en modo bridged.
 2. Configurar a IP, máscara, porta de enlace e DNS

  IP correspondente do rango 69.51.65.21-30

  Máscara: 255.255.254.0

  Porta de enlace: 69.51.64.2 ou 69.51.64.1

  DNS: 69.51.64.35 (Olimpia) ou 8.8.8.8, 8.8.4.4 (Google)

 3. Cambiar nome de equipo a tixosaXXv, onde XX e o número de posto do alumno
 4. En Linux: instalar ssh, samba e webmin
 5. En Windows: dispoñer do cliente ssh putty
 6. Ter unha copia local da documentación do wiki do grupo para poder consultar o necesario sen conexión a Internet.

Comments (0)

You don't have permission to comment on this page.