| 
 • If you are citizen of an European Union member nation, you may not use this service unless you are at least 16 years old.

 • You already know Dokkio is an AI-powered assistant to organize & manage your digital files & messages. Very soon, Dokkio will support Outlook as well as One Drive. Check it out today!

View
 

PAR - UD 0: Presentación do módulo

Page history last edited by aguado 13 years, 9 months ago

OBXECTIVOS

 1. Coñecer a planificación global de desenvolvemento do módulo, así como aos membros do grupo.
 2. Comprender os criterios que serán considerados e aplicados polo profesor ou profesora na xestión do proceso formativo.
 3. Identificar os dereitos e obrigas como estudante, en relación co módulo.
 4. Comprender as principais interrelacións que se dan entre as unidades didácticas do módulo e entre este e os demáis que constituyen o ciclo.
 5. Identificar os propios coñecementos en relación cos que se deben acadar no módulo.

 

CONTIDOS

Conceptuais

 • Cualificacións que constitúen o ciclo e relación có módulo.
 • Contribución do módulo ao logro dos obxectivos do ciclo.
 • Obxectivos do módulo.
 • Criterios de avaliación do módulo e das unidades didácticas.

 

Procedimentais

 • Análisis das relacións existentes entre os módulos do ciclo e as deste coas cualificacións que lle serven de referente.
 • Identificación e rexistro no soporte axeitado dos aspectos, normas e elementos que se plantexen en torno a cuestións disciplinares, metodolóxicas, relacionais, etc.

 

Actitudinais

 • Valorar a importancia de lograr un consenso en relación cos comportamentos desexados por parte de todos os compoñentes do grupo, incluido o profesor ou a profesora.
 • Normas e criterios a seguir no desenvolvemento do módulo

 

<- Voltar a Planificación e Administración de Redes

Comments (0)

You don't have permission to comment on this page.