| 
 • If you are citizen of an European Union member nation, you may not use this service unless you are at least 16 years old.

 • You already know Dokkio is an AI-powered assistant to organize & manage your digital files & messages. Very soon, Dokkio will support Outlook as well as One Drive. Check it out today!

View
 

PAR - UD 5: Administración de conmutadores

Page history last edited by aguado 12 years, 1 month ago

RA2: Integra computadores e periféricos en redes con cables e sen fíos, e avalía o seu funcionamento e prestacións.

RA3: Administra conmutadores establecendo opcións de configuración para a súa integración na rede.

 

OBXECTIVOS

 1. Integrar conmutadores en redes cableadas.
 2. Montar e comprobar cables de consola.
 3. Utilizar distintos métodos para acceder ao modo de configuración do conmutador.
 4. Identificar os arquivos que gardan a configuración do conmutador.
 5. Administrar a tabla de direccións MAC do conmutador.
 6. Configurar a seguridade do porto.
 7. Actualizar o sistema operativo do conmutador.
 8. Utilizar os comandos proporcionados polo sistema operativo do conmutador que permiten facer o seguemento de posibles incidencias.
 9. Verificar o funcionamento do Spanning Tree Protocol nun conmutador.
 10. Modificar os parámetros que determinan o proceso de selección da ponte raíz.

 

CONTIDOS

Conceptuais

 • Formas de conexión ao conmutador para a súa configuración.
 • Configuración do conmutador.
 • Bucles de rede e inundacións de tráfico.
 • Spanning tree: ponte raíz, estado dos portos.
 • Clasificación dos switches.
 • Configuración estática e dinámica da táboa de direccións MAC.
 • Leds do conmutador.

 

Procedimentais

 • Interconexión de conmutadores.
 • Configuración de conmutadores en redes cableadas.
 • Administración da táboa de direccións MAC do conmutador.
 • Configuración da seguridade do porto.
 • Actualización do sistema operativo do conmutador.
 • Seguemento de incidencias mediante comandos e arquivos de sucesos.
 • Mantemento do Spanning Tree Protocol.
 • Configuración dos parámetros que determinan o proceso de selección da ponte raíz.
 • Monitorización do estado dos puertos do conmutador.
 • Construcción e comprobación de cables de consola.

 

Actitudinais

 • Rigor nas tarefas de configuración e administración de conmutadores.
 • Actitude ordenada e metódica durante a realización das tarefas e perseverancia ante as dificultades.

MATERIAIS 

 

 • Formulario (UOC ..-..)  

 

 • Control 1

 

 

<- Voltar a Planificación e Administración de Redes

Comments (0)

You don't have permission to comment on this page.