| 
 • If you are citizen of an European Union member nation, you may not use this service unless you are at least 16 years old.

 • You already know Dokkio is an AI-powered assistant to organize & manage your digital files & messages. Very soon, Dokkio will support Outlook as well as One Drive. Check it out today!

View
 

PAR - UD 6: Configuración de redes virtuais

Page history last edited by aguado 12 years, 2 months ago

RA2: Integra computadores e periféricos en redes con cables e sen fíos, e avalía o seu funcionamento e prestacións.

RA3: Administra conmutadores establecendo opcións de configuración para a súa integración na rede.

RA5: Configura redes locais virtuais e identifica o seu campo de aplicación.

 

OBXECTIVOS

 1. Integrar conmutadores en redes cableadas.
 2. Describir as ventaxas que presenta a utilización de redes locais virtuais (VLANs).
 3. Implementar VLANs.
 4. Configurar enlaces troncais.
 5. Describir as ventaxas que aporta o uso de protocolos de administración centralizada de VLANs.
 6. Configurar os conmutadores para traballar dacordo cos protocolos de administración centralizada.
 7. Realizar o diagnóstico de incidencias en VLANs.
 8. Utilizar os comandos proporcionados polo sistema operativo do conmutador que permiten facer o seguemento de posibles incidencias.

 

CONTIDOS

Conceptuais

 • O deseño de redes locais a tres capas (núcleo, distribución e acceso). Ventaxas.
 • Implantación e configuración de redes virtuais.
 • Tipos de VLANs: estáticas e dinámicas.
 • Definición de enlaces troncais nos conmutadores.
 • O protocolo IEEE802.1Q.
 • O protocolo VTP.
 • VLANs asimétricas.

 

Procedimentais

 • Configuración de conmutadores en redes cableadas.
 • Implementación de VLANs.
 • Configuración de enlaces troncais entre dispositivos.
 • Utilización e configuración de protocolos de administración centralizada de VLANs.
 • Configuración de VLANs asimétricas.
 • Diagnóstico de incidencias en VLANs.
 • Seguemento de incidencias mediante comandos e arquivos de sucesos.

 

Actitudinais

 • Disposición e iniciativa ante novas tarefas ou actividades técnicas da profesión.
 • Iniciativa persoal para a comunicación cos membros do equipo.
 • Planificación metódica das tarefas a realizar con previsión das dificultades e o modo de superalas.

MATERIAIS 

 

 

 

<- Voltar a Planificación e Administración de Redes

Comments (0)

You don't have permission to comment on this page.