| 
 • If you are citizen of an European Union member nation, you may not use this service unless you are at least 16 years old.

 • You already know Dokkio is an AI-powered assistant to organize & manage your digital files & messages. Very soon, Dokkio will support Outlook as well as One Drive. Check it out today!

View
 

PAR - UD 7: Análise do nivel de rede

Page history last edited by aguado 11 years ago

RA1: Reconoce a estrutura das redes de datos identificando os seus elementos e os seus principios de funcionamento.

RA2: Integra computadores e periféricos en redes con cables e sen fíos, e avalía o seu funcionamento e prestacións.
RA6: Realiza tarefas avanzadas de administración de rede utilizando protocolos dinámicos de encamiñamento.
RA7: Conecta redes privadas a redes públicas aplicando diversas tecnoloxías.

 

OBXECTIVOS

 1. Describir o nivel de rede.
 2. Diferenciar os dispositivos de interconexión de redes atendendo ao nivel funcional no que se encadran.
 3. Utilizar o sistema de direccionamento lóxico IP para asignar direccións de rede e máscaras de subrede.
 4. Utilizar aplicacións para representar o mapa lóxico dunha rede.
 5. Valorar a necesidade de utilizar máscaras de lonxitude variable en IPv4.
 6. Dividir unha rede principal en subredes de distintos tamaños con VLSM.
 7. Realizar agrupacións de redes con CIDR.
 8. Describir as ventaxas e inconvenientes do uso da tradución de direccións de rede (NAT).
 9. Configurar adaptadores de rede cableados baixo distintos sistemas operativos.

 

CONTIDOS

Conceptuais

 • Dispositivos de interconexión.
 • Modelo TCP/IP. Nivel de rede.
 • Direccionamiento a nivel de rede.
 • Direccións IPv4 e IPv6 e máscaras de rede.
 • Direccionamiento dinámico (DHCP).
 • Adaptadores de rede: instalación e configuración.
 • O enrutamento sen clase.
 • A subdivisión de redes e o uso de máscaras de lonxitude variable (VLSM).
 • NAT: Direccionamento interno e direccionamento externo.

 

Procedimentais

 

 • Descrición das arquitecturas de rede e os niveis que as compoñen.
 • Clasificación dos dispositivos de interconexión de redes atendendo ao nivel funcional no que se encadran.
 • Configuración de direccións IP e máscaras de subrede.
 • Configuración de adaptadores de rede cableados baixo distintos sistemas operativos.
 • Comprobación da conectividade entre diversos dispositivos e adaptadores sobre distintas configuracións.
 • Deseño de mapas lóxicos dunha rede mediante ferramentas de software.
 • Utilización de máscaras de lonxitude variable en IPv4.
 • Utilización de VLSM para dividir unha rede en subredes.
 • Agrupación de redes con CIDR.

 

Actitudinais

 • Actitude ordenada e metódica durante a realización das tarefas e perseverancia ante as dificultades.
 • Planificación metódica das tarefas a realizar con previsión das dificultades e o modo de superalas.

 

MATERIAIS

 

 

<- Voltar a Planificación e Administración de Redes

Comments (0)

You don't have permission to comment on this page.