| 
 • If you are citizen of an European Union member nation, you may not use this service unless you are at least 16 years old.

 • You already know Dokkio is an AI-powered assistant to organize & manage your digital files & messages. Very soon, Dokkio will support Outlook as well as One Drive. Check it out today!

View
 

PAR - UD 10: Administración de redes inalámbricas

Page history last edited by aguado 10 years, 12 months ago

RA1: Recoñece a estrutura das redes de datos identificando os seus elementos e os seus principios de funcionamento.

RA2: Integra computadores e periféricos en redes con cables e sen fíos, e avalía o seu funcionamento e prestacións.

RA7: Conecta redes privadas a redes públicas aplicando diversas tecnoloxías.

 

OBXECTIVOS

 1. Diferenciar os distintos medios de transmisión utilizados nas redes.
 2. Describir as arquitecturas de rede e os niveis que as compoñen.
 3. Identificar os estándares para redes inalámbricas.
 4. Configurar adaptadores de red inalámbricos baixo distintos sistemas operativos.
 5. Integrar dispositivos en redes inalámbricas.
 6. Comprobar a conectividade entre diversos dispositivos e adaptadores inalámbricos sobre distintas configuracións.
 7. Describir as analoxías e diferencias entre as tecnoloxías Wi-Fi e WiMAX.
 8. Describir as características das tecnoloxías UMTS e HSDPA.
 9. Recoñecer os distintos tipos de rede e as súas topoloxías.

 

CONTIDOS

Conceptuais 

 • Medios de transmisión.
 • Dispositivos de interconexión.
 • Os medios físicos.
 • A conexión inalámbrica. Os espectros de onda de microondas e radio. Topoloxías. Asociación e autenticación na WLAN.
 • Servidores de autenticación.
 • Adaptadores inalámbricos: instalación e configuración.
 • Protocolos de enlace WAN: Tecnoloxía móviles: UMTS e HSDPA.
 • Protocolos de enlace WAN: WiMAX.
 • Protocolos de enlace WAN: Diferencias entre Wi-Fi e WiMAX.

 

Procedimentais

 • Caracterización dos distintos medios de transmisión utilizados nas redes.
 • Evaluación dos distintos tipos de rede e as súas topoloxías.
 • Descrición das arquitecturas de rede e os niveis que as compoñen.
 • Enumeración e descrición de estándares para redes inalámbricas.
 • Configuración de adaptadores de rede inalámbricos baixo distintos sistemas operativos.
 • Configuración de dispositivos de interconexión en redes inalámbricas.
 • Comprobación da conectividade entre diversos dispositivos e adaptadores inalámbricos sobre distintas configuracións.
 • Configuración de enlaces con tecnoloxías móviles UMTS e HSDPA.

 

Actitudinais

 • Curiosidade por descubrir a evolución histórica das comunicacións e dos medios e procedementos técnicos que utiliza.
 • Actitude ordenada e metódica durante a realización das tarefas e perseverancia ante as dificultades.
 • Interese pola exploración de solucións técnicas ante problemas que se presenten e tamén como elemento de mellora do proceso.

 

MATERIAIS 

<- Voltar a Planificación e Administración de Redes

Comments (0)

You don't have permission to comment on this page.